Nyní jste na stránce:

Reklamační řádDokumenty ke staženíBritraR E KL A M A Č N Í   Ř Á D

BRITRA Zlín, s.r.o., Zlínská 174, Otrokovice

1. Přechod nebezpečí škody na zboží

1.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě. Neurčuje - li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je prodávající povinen toto udělat způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.

1.2. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky na jakost zboží tím nejsou dotčeny. Pokud kupující v době uzavírání smlouvy ( objednávky ), nebo při koupi věděl, že zboží má vady, nebo s přihlédnutím k okolnostem musel vědět, prodávající neodpovídá za vady zboží a tyto vady nemohou být předmětem reklamace.

1.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

1.4. Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v určeném místě na přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci.

1.5. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu nebezpečí na kupujícího, nemá vliv n a povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě zboží došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího.

1.6. Kupující je povinen ve smyslu ustanovení § 427 Obchodního zákoníku prohlédnout zboží dle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možno zjistit odborně provedenou prohlídkou. Jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím, může být prohlídka odložena až do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení.

1.7. Jestliže kupující zboží neprohlédne v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když se prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí na kupujícího.

2. Reklamační řízení

2.1. Pro uplatnění reklamace jsou stanoveny tyto lhůty:

2.1.1. Vady zjevné ( např. množstevní vady, jiné zboží, zjevné poškození  apod. ) je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-ti dnů od převzetí zboží, jinak jeho nárok na vyřízení reklamace zaniká viz bod 1.6. a dalšího ustanovení Obchodního zákoníku.

2.1.2. Vady skryté - při určování oprávněnosti reklamace se vychází z technických norem. V případě uznání reklamace jako oprávněné a rozhodnutí o odstranění vad sjedná prodávající s kupujícím přiměřenou lhůtu k vyřízení reklamace, minimálně však 30 dnů. Jestliže prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě, může kupující požadovat slevu z kupní ceny vadného zboží nebo výměnu vadného zboží. Vadu skrytou je kupující povinen reklamovat nejpozději do 15-ti dnů od okamžiku, kdy vadu zjistil, nejpozději však do 24 měsíců od data dodání a je povinen zamezit případnému znehodnocení zboží jeho dalším používáním.

2.2. Reklamaci může uplatnit pouze kupující a to písemnou formou prodávajícího ve lhůtách uvedených v bodech 2.1.1. a 2.1.2.. Reklamační dopis musí obsahovat: Jméno odběratele s jeho přesnou adresou a telefonním kontaktem na odběratele ( případně konečného odběratele ), číslo kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo objednávky, číslo faktury, pozice v potvrzené objednávce, kterých se reklamace týká, detailní popis vady a její pravděpodobnou příčinu, pokud je známa. Pokud nebude reklamační dopis obsahovat veškeré tyto náležitosti, bude prodávající považovat reklamaci jako nedostatečně uplatněnou.

2.3. Okamžikem doručení reklamace prodávajícímu se zahajuje reklamační řízení. Do 5-ti pracovních dní dohodne zástupce prodávajícího průběh reklamačního řízení.

2.4.. Kupující je povinen v případě reklamace umožnit prodávajícímu kontrolu a převzetí vadného zboží. Neučiní-li tak, nepovažuje se reklamace za řádně uplatněnou. Při posouzení vad a určování oprávněnosti reklamace se vychází z technických norem.

2.5. Prodávající se může zprostit odpovědnosti za vady zboží za podmínek uvedených v § 423 Obchodního zákoníku.

2.6. Nároky z vad zboží jsou řešeny v ustanoveních § 436 a násl. Obchodního zákoníku.

2.7. Reklamační řízení nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit cenu za zboží uvedenou v kupní smlouvě.

2.8. V případě, že prodávající rozhodne odstranění vad dodáním náhradního zboží, je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží neporušené, kompletní a pokud možno v původních obalech. Toto zboží musí být označeno " PRŮVODKOU ". Průvodka musí obsahovat : jméno odběratele, číslo faktury, pozice na faktuře ( dodacím listě nebo objednávce ), stručný popis vady nebo odkaz na reklamační dopis.

3. Záruka na jakost

3.1. Zárukou za jakost přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu nebo že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.Převzetí závazku za záruky vyplývá z kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.

3.2. Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruční lhůtu v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží. Je - li prodávající povinen odeslat zboží, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení.

3.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

3.4. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí za škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

3.5. Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní a skladovací podmínky dodaných výrobků, jež jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo nebo objednávky, jakož i Pokyny pro užívání a údržbu výrobků.

3.6. U zboží nabízené společností Britra Zlín, s.r.o., nejsou vadami rozdílnosti v barevnosti a struktuře dřevěných ( dýhovaných ) výrobků a jejich jednotlivých dílů nebo odstínecha a proto nemohou být předmětem reklamace. 3.7. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamci, jestliže bylo zboží jakýmkoliv způsobem upraveno a zasahováno do jeho konstrukce.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Reklamační řád je k nahlédnutí ve vzorkové prodejně Britra Zlín, s.r.o., Zlínská 174, Otrokovice.

4.2. Postup kupujícího v rozporu s tímto reklamačním řádem prodávajícího nezavazuje.

4.3. Tento reklamační řád se uplatňuje ve všech případech obchodně smluvních vztahů mezi účastníky, kde jako prodávající ( zhotovitel ) vystupuje firma Britra Zlín, s.r.o., Zlínská 174, Otrokovice.

 

Romana Rochovanská

jednatelka společnosti

 


AKCE a NOVINKY

Akce Sapeli - ZÁZRAK - UKONČENO

01.11. 2013
Akce Sapeli - ZÁZRAK - UKONČENO

Sapeli připravilo novou akci pro koncové zákazníky na dveře a zárubně, v cpl a dýze

Akce Sapeli - Abrakadabra! - UKONČENO

13.06. 2013

Obložte Vaše stávající kovové zárubně novými - proměňte Váš byt jako dotekem kouzelníka.

Udělejte Abrakadabra :-)

Akce - Topdoors - UKONČENO

22.02. 2013
Akce - Topdoors - UKONČENO

Akce - dveře Topdoors

BRITRA Zlín, s.r.o.., Zlínská 174, OTROKOVICE
T: 557923 851, 608 828 111, E: britra@britra.cz
Sapeli, Masonite, Topdoors